Rehber :
   
Gıda Firmaları & Ürünleri
Kahvaltı Dünyası
Bakkalım A.Ş
Fanus Organik Bal
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
09.08.2010
Başkan M. Suat Hacısalihoğlu: Turizm bölgenin kurtuluşudur


Başkan M.Suat Hacısalihoğlu, turizm sektörünün tam değerlendirilmesi halinde Doğu Karadeniz bölgesinin kurtuluşu olacağını söyledi. Turizm açısından zengin potansiyellere sahip olmasına rağmen bölgenin sektörden bugüne kadar gelir olarak yoksul kaldığını, bunun nedeninin de sektöründeki potansiyellerin istenilen düzeyde ticarileştirilemediğini vurguladı.

BÖLGEYE ACİL SICAK PARA GİRİŞİ TURİZMDEN MÜMKÜNDÜR

Rize’nin İkizdere İlçesinde bulanan Ridos Termal Tesisleri’nde yapılan “5. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı”na katılan Başkan M.Suat Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz Bölgesi’ne kısa ve orta vadede sıcak para girişinin ancak turizm sektöründen sağlanabileceğini bildirdi.

HACISALİHOĞLU:  TTSO PLANA DESTEK VERMEK İÇİN TRABZON BAZINDA DÜZENLEDİĞİ SEKTÖR İŞLETMELERİNİN KATILIMI İLE OLUŞAN ÇALIŞTAY RAPORUNU MASTER PLANA SUNACAK

“Doğu Karadeniz Master Planı”nın hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi sürecinde yerel desteklerin ve öngörülerin önemli olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu,  “ Doğu Karadeniz Master Planı’nı şiddetle destekliyoruz. Çünkü bu ölçekte bir plana bölgenin acil ihtiyacı vardır. Oda olarak gerek sektördeki üyelerimizin gerekse sektörle ilişkili tarafların görüş ve önerileri doğrultusunda yürüttüğümüz çalıştaydaki sonuç raporlarını master plana sunacağız.”dedi.

TTSO TURİZM SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEK İÇİN KOMŞU ÜLKELER İLE ULAŞIM BAĞLANTILARINI GÜÇLENDİREN PROJELERE DESTEK VERDİ

İçerdiği çok çeşitli ve zengin potansiyellerin bugünü kadar ticarileştirilememesinin bölgenin turizm sektöründen sağladığı geliri yok denecek düzeyde bıraktığını ifade eden Başkan Hacısalihoğlu, “ TTSO olarak yaptığımız çalışmalarda Doğu Karadeniz Bölgesi’ni komşu ülkelere açmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanda ulaşım altyapısını geliştiren projelere önem verildi. Özel sektör olarak Trabzon –Sochi ve Trabzon –Tiflis arasında uçak seferlerinin bu ay itibarıyla başlatılması bölge turizmine katkı verecektir.”diye konuştu.

TESİSLEŞME YETERSİZ, ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE SEKTÖRE YATIRIM ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde turizm Master Planı çerçevesinde sunulan hedeflere ulaşmada özel sektörün performansının çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Hacısalihoğlu, “ Gerek mevcut tesislerin iyileştirilmesi, standartlarının yükseltilmesi ve yeni tesis ihtiyaçlarının karşılanması için yatırım söz konusudur. Önümüzdeki dönemde bu tür çalışmaların hayatiyet bulması açısından odamızca çalışmalar devam etmektedir.

BAKAN ERTUĞRUL GÜNAY: HERKES KAPISININ ÖNÜNÜ SÜPÜRMEYE BAŞLASIN

Doğu Karadeniz Turizm Master Planı 4. toplantının kapanış konuşmasını yapan Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, projenin tamamlanma süreci yaşanırken, bölgede herkesin kendi evinin önünün süpürmesini önerdi. Bakanlığından talepte bulanlarda, kendi imkanları ile ne yapıp yapmadığını, ‘kendi evinin önünü süpürüp süpürmediğine’ bakacağını söyledi.

Bakan Ertuğrul Günay, bölgenin turizm sektöründen yüksek gelir sağlayabileceğini yapılan çalışmaların bu hedefi en yüksek düzeyde sağlamak için saha çalışmalarının ve bu tür toplantıların devam edeceğini bildirdi.

DOĞU KARADENİZ TURİZM MASTIR PLANI İKİZDERE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Toplantı sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Nusret Bayraktar tarafından okunan sonuç bildirgesi şöyle.

“Doğu Karadeniz’de turizm odaklı kalkınma ile turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ana hedefi doğrultusunda hazırlanan Doğu Karadeniz Turizm Mastır Planı’nın V. Toplantısını 7 Ağustos 2010 tarihinde özgün ve sessiz tabiatıyla Doğu Karadeniz’e has tüm güzellikleri ihtiva eden Rize İkizdere Ridos tesislerinde yapılmış.

Toplantı, Devlet Bakanları Hayati Yazıcı, Faruk Nafiz Özak, Maliye Bakanı Mehmet şimşek, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Nusret Bayraktar ile mastır plan kapsamında bulunan illerin milletvekilleri, valileri, belediye başkanları, İl Genel Meclisi Başkan ve üyeleri ile bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarından ilgili bürokrat ve teknokratların katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanlığı Baş danışmanı, THY Yönetim kurulu Başkanı, Başbakanlık Yatırım Ajansı ve Başkan Yardımcısı, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ile Rize Üniversitesi rektörü ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılım sağlamış ve projeye yönelik düşüncelerini dile getirmişlerdi.

Toplantıda,

1. Bölgenin turizm amaçlı gelişimine esas teşkil edecek planın sunumu ve plan üzerinde görüşler dile getirilmiştir.
2. Master planın hayata geçirilmesi için yasal ve yönetsel düzenlemeler ile ilgili kurumların yapması gereken genel ve odaksal çalışmalar tartışılmıştır. Kamusal kaynaklardan bölgenin etkin ve verimli yararlandırılması konusuna vurgu yapılmıştır.
3. Halk ve kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve halkın sahiplenme bilincine erişmesi için yerel idarelerce yapılması gereken işler ve tanıtımlar konuşulmuştur.
4. Bölgede yılda sadece 15-20 gün konaklayıp, diğer aylarda boş bırakılan yayla evleri nedeniyle ekonomik bir kayıp oluştuğu, bunu önlemek için devre mülk gibi modellerin düşünülmesi gerektiği belirtilmiştir.
5. Bölgeye gelen turist profiline uygun eleman yetiştirilmesi için üniversitelerimizde ilgili bölümlerin açılmasının uygun olacağı ifade edilmiştir.
6. Çarpık yapılaşmaların önlenmesi için valiliklerin ve yerel yönetimlerin yetkilerini kullanması gerektiği, bunun için projenin bitmesinin beklenmesine gerek olmadığına değinilmiştir.
7. Master planda turizmin bir bütün olarak geliştirilmesi için fiziki altyapılar (ulaşım, konaklama, yeme –içme-eğlence ve rekreasyon altyapısı) ile bir ekolojik turizm türü olan yayla turizminin deniz-kültür-kiş ve termal turizm su sporları ile birlikte oluşturulması hedefi dile getirilmiştir.
8. Samsun ilinden başlayarak Artvin ilinde son bulacak, yayla-safari ulaşım aksının rehabilitasyonu ve ilave bağlantılarla güçlendirilmesinin yanında kuzey-güney bağlantılarının sağlanarak hava-deniz-kara ulaşımının ana arterlerine bağlantı öngörülmüştür.
9. Yayla turizminin halkın tüm kesimlerince kabulü ve yöre ekonomisine katkısının en üst düzeye erişmesi için yörede ekolojik, ziraat, hayvancılık, arıcılık ve balıkçılığın geliştirilmesinin hedeflerden biri olması gerektiği dile getirilmiştir.
10. Yayla, deniz ve kış turizmine imkan veren doğal değerlerin yanında inanç ve kongre turizminin geliştirilmesi, stratejik plan unsuru olarak değerlendirilmiştir.
11. Tarım alanlarının azlığı ve topografik yapısı nedeniyle bölgenin sanayi ve tarımda gelişmesinin zorluklarına dikkat çekilmiş, bölge insanının hizmet sektörüne yatkınlığı da turizm odaklı kalkınmada bir ölçüt olarak öne sürülmüştür.
12. Yeni ve geniş yollar açılması yerine doğayı tahrip etmeden mevcut yolların iyileştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
13. Doğu Karadeniz yöresel ve yayla yapıları mimarisi ile ilişkisi olmayan çok katlı, betonarme ve çarpık yapılardan kaçınılmasının zorunlu olduğu, yöresel malzemeler kullanılarak yöresel mimariye uygun bir yapılaşmanın bölgenin turizm cazibesini artıracağı fikri benimsenmiştir.
14. Master plan çerçevesinde sahil yolu ve kıyı turizmi ihmal edilmeden düşünülen ikinci yolun kıyı ile bütünleştirilerek değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
15. Aynı gün içerisinde dört mevsimin yaşanabildiği eşsiz coğrafyasının, insanlığın ortak mirası olduğu Doğu Karadeniz insanının tüm insanlığın yararına sunacağı turizm değerlerinin oluşturulması, geliştirilmesi hedefi ile tüm kurum ve kuruluşların ayrı ayrı ve ortaklaşa sürdüreceği çalışmaların bir sonraki toplantıda değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
16. Bu projenin bölgenin kalkınması ve öncelikli alternatif olduğu vurgulanmıştır.
17. Bölgeye doğrudan hava ulaşımının sağlanması ve bu konuda sorun yaşanmamasının önemi vurgulanarak alternatif ulaşım yolları tartışılmıştır.
18. Projeye samsun, Artvin ve Bayburt illerinin dahil edilmesi kapsamında bu illere söz konusu çalışmaları yapmaları için ödenek ayrıldığı ifade edilmiştir.
19. Özellikle doğanın tahrip edilmemesi yapılacak çalışmalarda koruma-kullanma mantığı içinde hareket edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
20. Turizmin bölge için taşıdığı özel önem göz önünde tutularak konuya ilgili bütün kurum ve kuruluşlar nezdinde koordine edecek yeni ve özerk yetkili bir birime ihtiyac duyulduğu ifade edilmiştir.

Kitli iletişim araçları ile bilinçlenme ve bilinçlendirmenin yanı sıra sahiplenme ve sahiplendirme çabalarının devamı ile bölgesel planlı kalkınma hedefi toplantının nihai sonucu olmuştur.”

 
 

Toplam Okunma Sayısı : 1255

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com