Rehber :
   
Danışmanlık Hizmetleri
Trabzon Marka Patent Ofisi
Tamamını Göster...
   
    Kullanıcı Adı:   
    Parola:           
                       
21.03.2011
Torba Yasadan yararlanmak isteyen mükellefleri son güne kalmasın


SGK Trabzon İl Müdürü Tahsin Halcı Torba Yasadan yararlanmak isteyen mükellefleri başvurularını son güne bırakmamaları konusunda uyardı

SGK Trabzon İl Müdürü Tahsin Halcı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun‘un çok önemli fırsatlar getirdiğini belirterek uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefleri başvurularını son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

SGK Trabzon İl Müdürü Tahsin Halcı, TTSO Toplantı Salonunda yapılan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirme toplantısında bir sunum yaptı.

Başvuruların nereye ve nasıl yapılacağı, başvuru ve ödeme şekli, başvuru süresi gibi konuları içeren sunumda öne çıkan konular şu şekilde oluştu:

YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINAN KURUM ALACAKLARI

1- 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin;
- Sigorta primi,
- İşsizlik sigortası primi, 
- Sosyal güvenlik destek primi, 
- Emeklilik keseneği, 
- Damga vergisi, 
- Eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi
- Ödenme imkanı ortadan kalkmamış İsteğe bağlı sigorta primi ve Topluluk sigortası primi
- Özel nitelikteki bina inşaatları ile ihale konusu işlere ilişkin resen tahakkuk ettirilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri  
2-31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları
3-5510 sayılı Kanunun Geçici 24 ve 25 inci maddeleriyle getirilen yeniden yapılandırmaya müracaat edip şartları yerine getirmediğinden bozulan yapılandırmanın ihyası,
4-5510 sayılı Kanunun Geçici 17 inci maddesine istinaden durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçları,
5- İş Kazası ve Meslek Hastalığı, malüllük ve ölüm halleri ile Genel Sağlık Sigortalısına  ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere yönelik fiiller nedeniyle tahsili gereken rucu alacakları,
6- Fazla ve Yersiz ödemelere ilişkin alacaklar,

KAPSAMA GİREN KURUM ALACAKLARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIMLARI
1- Primler
2- Özel nitelikteki bina inşaatları ve ihale konusu işler
3- İdari para cezaları
4- Dava safhasındaki idari para cezaları
5- Sosyal güvenlik destek primi alacakları
6-

YAPILANDIRMAYA NASIL BAŞVURULACAK?

Kurumca hazırlanacak maktu formun doldurulmasısuretiyle yapılandırma başvuruları üç şekildeyapılabilmektedir. 
1- www.sgk.gov.tr/İşveren/e-yapılandırma adresinden e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile internetten
2- Sosyal Güvenlik Merkezlerine elden teslim ederek
3- Posta Yolu İle

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Yapılandırma başvuruları, ilçelerde dahil olmak üzere tüm Sosyal Güvenlik Merkezlerimizden yapılabilmektedir. Ancak; icra borçlarına ilişkin yapılandırma talebi SGK İl Müdürlüğüne yapılacaktır.Trabzon ilinde 4’ü ilçelerde 1’i de merkez ilçede olmak üzere toplam 5 Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet vermektedir.

YAPILANDIRMA SONUCU NEREDEN ALINACAK?

4-a Yapılandırma başvurusunu internet ortamından yada posta yolu ile yapacaksanız;
- Eğer icrada borcunuz varsa; icra dosyanızın bulunduğu İcra Servisinden,
- Eğer icrada borcunuz yoksa; işyeridosyanızın bulunduğu Prim Tahsilat Servisinden yapılandırma sonucunuzu alabilirsiniz.
4-b Yapılandırma başvurusunu internet ortamından yada posta yolu ile yapacaksanız;4-b dosyanızın bulunduğu size en yakın Sosyal Güvenlik Merkezinden, yapılandırma sonucunuzu alabilirsiniz.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU HANGİ TARİHTE YAPILMIŞ SAYILACAK?

Başvuru formunu;
- İnternet ortamında gönderdiyseniz, formun internetten gönderildiği tarih,
- Sosyal Güvenlik Merkezlerine elden teslim ettiyseniz, formun Sosyal Güvenlik Merkezlerinde teslim alındığı tarih,
- APS veya Taahhütlü gönderdiyseniz, postaya verildiği tarih,
- Adi posta yoluyla gönderdiyseniz, postanın kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

KURUM ALEYHİNE DAVA AÇANLAR BAŞVURUDA NE YAPACAK?

Kanun gereği Kurum aleyhine dava açmış ve davası devam etmekte olan başvuru sahipleri, davadan feragat etmedikçe yapılandırmadan yararlandırılamayacağından, feragat dilekçeleri başvuru esnasında alınacaktır.
Kurum aleyhinde dava açmış olan başvuru sahiplerinin feragat dilekçelerini verebilmek için:
- Tüzel kişiliklerde şirket yetkilisinin bizzat imza sirküleri ve yetkili olduğuna dair ticaret sicil gazetesi sureti ile bizzat kendileri,
- Gerçek kişilerin nüfus cüzdan asılları ile bizzat kendileri,
- Ya da Sulha, ibraya, feragate açıkça vekalet ile yetki verdikleri avukatları aracılığı ile başvurmaları gerekmektedir.

YAPILANDIRMA SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yapılandırma sürecinde erken başvuruya özen gösterilmelidir. Her ne kadar başvuru süresi yasanın yayımlandığı ayı takip eden ikinci ayın sonunda (02.05.2011 )bitecek olsa da;
- Son günlerde yapılan başvurular nedeniyle yığılma olması ve evrak akışının yavaşlaması,
- Erken yapılan başvurularda, ödeme planının daha hızlı hazırlandığı,
- Taksit miktarlarının öğrenilmesi neticesinde ödeme tarihine kadar hazırlıklarınızın daha iyi yapılacağı,
gözönünde bulundurularak erken başvuru yapılmasına özen gösterilmelidir.

BAŞVURU FORMUNUN EKSİKSİZ DOLDURDULMASI

Başvuru evrakında;
- Unvan ve/veya ad soyadın, 
- Sicil numaralarının, 
- TC kimlik numaralarının eksiksiz yazılması borçların doğru ve yanlışsız hesaplanmasını sağlayacaktır.

Başvuru evrakında;
- Adres, 
- Telefon,
- GSM,
- e-Posta adreslerinin eksiksiz yazılması başvuru sahibine yapılandırma süresinde ulaşılmasını ve ödeme planlarının ulaştırılmasını kolaylaştıracaktır.

YAPILANDIRMAYA BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar müracaat etmeleri şarttır.
İlgililer Müracaatlarını  yazılı olarak yapabilecek olmakla berabere-Sigorta kanalı ile de yapabilecekler.

ÖDEME SÜRESİ

Ödenecek tutarlar defaten yada ilk taksiti bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde;
- 6 eşit taksit
- 9 eşit taksit
- 12 eşit taksit
- 18 eşit taksit olaraködenmesi gerekmektedir.

ÖDEME ŞEKLİ

Ödenecek tutar ilk taksit ödeme süresi içinde defaten ödenirse bu tutara kanunun yayımlandığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için her hangi bir faiz uygulanmaz.
Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde;
- Altı eşit taksit için 1,05
- Dokuz eşit taksit için 1,07
- Oniki eşit taksit için 1,10
- Onsekiz eşit taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiile ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

YAPILANDIRMANIN BOZULMA KOŞULLARI

- Bir takvim yılında ödenmeyen veya eksik ödenen taksit sayısının iki den fazla olması halinde yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilir.
- Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının  son taksiti izleyen ayın sonuna kadar belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde yapılandırma hükümleri devam eder.
- Yapılandırmadan yararlanan borçlunun taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememesi halinde de yapılandırmaları bozulur.
- Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 TL’ye kadar yapılmış eksik ödemeler için bu kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

TAKSİT SAYISINI BELİRLEMEK

Seçilen taksit sayısını başvuru süresinden sonra artırmak mümkün olmadığından başvuru sahibinin ödeme gücüne uygun taksit seçeneğini işaretlemesi yapılandırmadan yararlanma hakkının kaybını engelleyecektir. Ayrıca; taksitler 2 ayda bir ödeneceğinden çok uzun vadenin gecikme zammı getireceği hususu da göz ardı edilmemelidir.

YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KONTROL

Borçlarınıza ilişkin belirlenmiş olan taksit planınızda belirlenen tarihlerde ödemelerin yapılması ve her ödemeden sonra ödendi makbuzlarından, yatırılan taksit döneminin incelenmesine özen gösterilmelidir.

Yapılandırmaya başvurarak borçlarını ödeyen başvuru sahiplerinin, ileride telafisi imkansız hak kayıplarına uğramamaları için son taksiti takip eden ay içerisinde yapılandırmayı yapan Sosyal Güvenlik Merkezine giderek eksik ödenmiş ve/veya ödenmemiş taksitlerinin olup olmadığını kontrol etmesi önem arz etmektedir.


 
 
 
 
Toplam Okunma Sayısı : 2444

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com